ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร แบบชร.01
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 393,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร แบบสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,584,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร แบบสปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 1,760,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาอเนกประสงค์ สปช.202
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 198,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียน ปสช.601/2526
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สร้างเอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 25,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงประกอบอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนถาวร 105 ล_58 (ข)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 6,759,000
เพิ่มเติม..