หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6