คณะผู้บริหาร

นายทองเดิน เผ่าดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา