ครูระดับอนุบาล

นางมาเรียม นรรัตน์
ครู คศ.3

นางดรรชกร กันทะหล้า
พนักงานราชการ

นางนิรชา ตนฟู(พี่เลี้ยงอนุบาล 2)

น.ส.กมลชนก ใจยา(พี่เลี้ยงอนุบาล3)