ครูระดับประถม 1 - 3

นางวราลักษณ์ มากกุญชร
ครู คศ.3

นางประภา ลิขิตแสนภู
ครู คศ.3

นางศุกรี เทอดธรรมวงศ์
ครู คศ.2

นางจิรภิญญา พฤฒิพงศ์พิสุทธิ์ ครู
ครู คศ.2

นางอารีรัตน์ มณีรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร ไชยลาม
ครู คศ.1