ครูระดับประถม 4 - 6

นางจุฑามาศ อภัยโรจน์
ครู คศ.3

น.ส.สายสวาท คำก้อนแก้ว
ครู คศ.3

นางวริยา ศรีสุวรรณภรณ์
ครู คศ.3

นางกรศศิร์ ถูนาแก้ว
ครู คศ.3

นางชุลีกร ชะพลพรรค
ครู คศ.3

นายสุวัฒน์ วิญญา
ครู คศ.3

นางสาวอนุชสรา เผ่าต๊ะใจ
ครูอัตราจ้าง